Voľné pracovné miesta

шаблоны Shape5
шаблоны онлайн магазинов joomla

Projekt: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

 

Výberové konanie na pozície:

Odborný hodnotiteľ

Miesto výkonu práce: SR

Ponúkaný plat: 28,10 EUR/hodina

Termín nástupu: január 2019/dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Počet voľných pracovných miest: 5

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Zabezpečuje spracovanie hodnotiacich správ pripravenosti zariadení sociálnych služieb pri transformácii sociálnych služieb a tvorbe transformačného plánu.

 

Požadované vzdelanie:

Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady na uvedenú pozíciu:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa,
 2. minimálna 5 ročná prax v oblasti pripravenosti zariadenia sociálnych služieb v oblasti aktivizácie a zamestnávania znevýhodnených skupín

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič, výhoda vlastné motorové vozidlo,

- organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,

- skúsenosti z práce so znevýhodnenými skupinami, s prijímateľmi sociálnych služieb.

 

Lektor – aktivizácia a príprava na prácu

Miesto výkonu práce: SR

Ponúkaný plat: 28,10 EUR/hodina

Termín nástupu: január 2019/dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Počet voľných pracovných miest: 4

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Lektorská činnosť – vzdelávacie aktivity v téme aktivizácia a príprava na prácu

 

Hlavnou náplňou práce je najmä:

Lektorovanie v rámci témy aktivizácia a príprava na prácu, tvorba vzdelávacích programov šitých na mieru frekventantom – manažmenty SS, poskytovatelia SS a prijímatelia sociálnych služieb. Lektorovanie v rámci témy aktivizácie prijímateľov SS, tvorba tranzitných modelov pre aktivizáciu a pracovné začlenenie, tvorba programov zameraných na rozvoj pracovných zručností a návykov, na vyhľadanie práce a udržanie práce. Rozvoj zručností pracovníkov SS, poradcov v podporovanom zamestnávaní. Senzibilizácia komunity a zamestnávateľov. Podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov.

 

Požadované vzdelanie:

Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady na uvedenú pozíciu:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, prax minimálne 5 rokov v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka,
 2. alebo ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa, prax 7 rokov v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka,
  1. alebo ukončené úplné SŠ s maturitou, a prax 10 rokov v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka,
  2. profesionálna skúsenosť v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka – komunitné sociálne služby, transformácia SS, tranzitné a rozvojové programy v aktivizácii a zamestnávaní znevýhodnených skupín, senzibilizácia zamestnávateľských subjektov v regióne,
  3. alebo vlastná skúsenosť (expert by experience) – t.j. osoba so zdravotným postihnutím alebo jej príbuzná a blízka osoba, ktorá má vlastné a jedinečné skúsenosti so životom so špecifickými potrebami a/alebo handicapom.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič, výhoda vlastné motorové vozidlo,

- organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,

- skúsenosť z podporovania znevýhodnených skupín na trhu práce, alebo prijímateľov sociálnych služieb, skúsenosť s transformačnými  procesmi SS.

 

Lektor – podporované zamestnávanie a komunitné služby

Miesto výkonu práce: SR

Ponúkaný plat: 28,10 EUR/hodina

Termín nástupu: január 2019/dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Počet voľných pracovných miest: 4

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Lektorská činnosť – vzdelávacie aktivity

 

Hlavnou náplňou práce je najmä:

Lektorovanie v rámci témy podporované zamestnávanie a komunitné služby, tvorba vzdelávacích programov šitých na mieru frekventantom – manažmenty SS, miestna komunita a prijímatelia sociálnych služieb. Lektorovanie v rámci prípravy na prácu, vyhľadanie práce a udržanie práce. Rozvoj zručností poradcov v podporovanom zamestnávaní. Senzibilizácia komunity a zamestnávateľov. Podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov.

 

Požadované vzdelanie:

Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady na uvedenú pozíciu:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, prax minimálne 5 rokov v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka,
 2. alebo ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa, prax 7 rokov v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka,
  1. alebo ukončené úplné SŠ s maturitou, a prax 10 rokov v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka,
  2. profesionálna skúsenosť v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka – komunitné sociálne služby, transformácia SS, tranzitné a rozvojové programy v aktivizácii a zamestnávaní znevýhodnených skupín, senzibilizácia zamestnávateľských subjektov v regióne
  3. alebo vlastná skúsenosť (expert by experience) – t.j. osoba so zdravotným postihnutím alebo jej príbuzná a blízka osoba, ktorá má vlastné a jedinečné skúsenosti so životom so špecifickými potrebami a/alebo handicapom.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty.

 

Manažér implementácie odborných aktivít

Miesto výkonu práce: SR

Ponúkaný plat: 2550 €

Termín nástupu: ihneď alebo dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú/alebo skrátený pracovný úväzok podľa dohody

Počet voľných pracovných miest: 1

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Manažér implementácie odborných aktivít projektu Deinštitucionalizácia sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov za oblasť aktivizácie a zamestnávania, ktoré manažuje Slovenská únia podporovaného zamestnávania.

 

Hlavnou náplňou práce je najmä:

Koncepčne nastavuje a implementuje odborné aktivity projektu v zmysle popisu hlavných aktivít projektu, napr. spolupracuje na akreditácii vzdelávaní a príprave konzultácii pre zapojené zariadenia. Od začiatku projektu bude zabezpečovať veci súvisiace s administratívnym spracovaním projektu pre partnerov, t j. komunikovať, manažovať, koordinovať a pripravovať podklady a dohody so zariadeniami. V rámci podaktivity 1.4 zabezpečuje riadenie práce jednotlivých hodnotiacich tímov v rámci aktivít partnera, zabezpečovanie a realizovanie komunikácie medzi partnerom a zapojenými zariadeniami a regionálnymi konzultantmi/ koordinátormi, administratívne spracovanie podkladov danej pod aktivity a technické zabezpečenie činnosti hodnotiacich tímov partnera. V rámci podaktivity 1.5 zabezpečuje riadenie vzdelávaní partnera a spoluprácu pri tvorbe harmonogramov vzdelávaní s tímom expertov, hlavným koordinátorom, regionálnymi konzultantmi/ koordinátormi, riadi tvorbu učebných textov u partnera, riadi realizáciu vzdelávaní, komunikuje so zariadeniami sociálnych služieb, ďalšími relevantnými subjektmi, účastníkmi vzdelávaní a riadiacim tímom projektu za IA MPSVR SR. V rámci podaktivity 1.6 zabezpečuje riadenie podaktivity, technickú a administratívnu podporu, komunikáciu s odbornými pracovníkmi partnera, zariadení sociálnych služieb, zriaďovateľmi a ďalšími relevantnými subjektmi pri zabezpečovaní organizovania odborných konzultácií v zariadeniach SS.

 

Požadované vzdelanie:

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu manažér implementácie odborných aktivít:

ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa, alebo

ukončené VŠ vzdelanie prvého stupňa alebo úplné SŠ vzdelanie s maturitou

orientácia v problematike zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v problematike zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti a doplnení a preukázateľná skúsenosť s výkonom činností projektového alebo finančného riadenia v projekte financovanom zo zdrojov EÚ (platí pre všetky druhy vzdelania).

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič, výhoda vlastné motorové vozidlo,

- organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty.

 

Odborný konzultant

Miesto výkonu práce: SR

Ponúkaný plat: 19,97 EUR/hodina

Termín nástupu: január 2019/dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Počet voľných pracovných miest: 10

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Zabezpečuje odborné konzultácie pre zapojené zariadenia pri tvorbe transformačných plánov (predpokladaný priemerný počet 10,5 hodín mesačne/zariadenie/partner) a to elektronickou, telekomunikačnou alebo priamou fyzickou formou buď v samotných zariadeniach alebo priestoroch partnerov.

 

Požadované vzdelanie:

Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady na pozíciu:

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa,

- minimálna 4 ročná prax v oblasti sociálnych služieb, alebo v oblasti aktivizácie a zamestnávania,

- preukázateľná skúsenosť s procesmi transformácie sociálnych služieb alebo využívaním služieb zamestnanosti formou podpory v individuálnych plánoch a rozvoji klienta.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

Slovenská únia podporovaného zamestnávania sa zameriava na podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené osoby na trhu práce, propaguje myšlienku práva na prácu a zamestnanie pre všetkých podľa Dohovoru o právach občanov so zdravotným znevýhodnením.

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.12.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 1. Motivačný list,
 2. podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 3. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 4. potvrdenie o odbornej praxi súvisiacej s povahou pracovnej pozície.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Slovenská únia podporovaného zamestnávania 

Panenská 29

811 03 Bratislava 

s označením „Výberové konanie pre NP DI “.

 

Vážime si vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

 

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

 

Za účelom spracovania vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Slovenskej únii podporovaného zamestnávania, so sídlom na Panenskej ulici 29,811 03 Bratislava, IČO:30802601 súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

новостной портал рынка недвижимости
Полотенца, Скатерти, Салфетки, Кухонные комплекты